Privātuma politika

SIA “Datorzinību centrs” privātuma politika

SIA “Datorzinību centrs” (turpmāk tekstā DZC) īsteno Jūsu privātuma aizsardzību. Šī privātuma politika izskaidro datu apstrādi, un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

DZC apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem valsts likumiem par datu aizsardzību. Mums un mūsu darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem un citām finansiāli ieinteresētām personām vai labuma guvējiem ir svarīgs datu privātums.

Šo dokumentu piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz klientiem, kuri saņem DZC piedāvātos pakalpojumus (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar minēto pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientu kontaktpersonas, sadarbības partneri) saņem vai nodod DZC jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.).

Mūsu izmantoto informācijas sistēmu mērķis ir pasargāt partnerus un klientus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā, kā arī lietojot noteiktu aprīkojumu savu darba pienākumu izpildes vajadzībām.

Visus personas datus un citu informāciju, ar kuras palīdzību var identificēt fizisku personu, ievācam un apstrādājam tikai, ja tas ir nepieciešams un ciktāl tas ir nepieciešams mūsu darbinieku darba pienākumu veikšanas nolūkā, ar nosacījumu, ka šādas darbības tiek veiktas darbiniekam piešķirto pilnvaru robežās un saskaņā ar likumā paredzētajām datu aizsardzības prasībām.

Personas datu apstrādes mērķis

Ir noteikti šādi datu apstrādes mērķi:

    • DZC pakalpojumu pārdošanai (lai identificētu klientu, sagatavotu piedāvājumu, noslēgtu līgumu) un līguma izpildes un garantijas nodrošināšanai, norēķinu veikšanai;
    • DZC pakalpojuma reklamēšanai un mārketinga aktivitāšu veikšanai;
    • DZC pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai un statistikas datu apkopošanai.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Datorzinību centrs, vienotās reģistrācijas Nr. 40003308066, juridiskā adrese Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011.

DZC kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: dzc@dzc.lv. Jautājumu par personas datu apstrādi var uzdot, izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties DZC juridiskajā adresē.

Piekļuve saviem personas datiem

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu kopiju jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personisko informāciju, ja šobrīd Jums nav aktīvu pieprasījumu.

Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

    • rakstveida formā klātienē DZC birojā Lāčplēša ielā 41, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
    • elektroniskā pasta veidā uz e-pastu dzc@dzc.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Mēs nodrošināsim informācijas sniegšanu 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

Personas datu apjoms

Apmācību nodrošināšanai un kvalitātes uzlabošanai – vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, e-pasta adrese un tālruņa numurs;

Piesakoties produkta demonstrācijai – vārds, uzvārds, uzņēmums, e-pasta adrese;

Piedāvājumu pieprasīšana – e-pasta adrese, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un visa informācija, ko norādījis potenciālais klients.

Līgumu slēgšanai un rēķinu izrakstīšanai – vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs / personas kods, e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Piesakoties semināram vai konferencei – vārds, uzvārds, uzņēmums, amats, e-pasta adrese, tālruņa numurs;

Piesakoties vakancei – e-pasta adrese, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu CV.

Datu glabāšanas ilgums

Visiem jebkādā formā (drukātā, elektroniskā, u.tml.) ievāktiem un apstrādātiem datiem un informācijai piemērojamas šīs politikas un jebkāda normatīvā regulējuma prasības attiecībā uz datu/informācijas ievākšanu, apstrādi, aizsardzību un uzglabāšanu, un šādus dokumentus uzglabā uzņēmuma norādītā, drošā vietā ar tādu uzglabāšanas termiņu, kādu paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai norāda uzņēmums.