Eiropas bēgļu fonda līdzfinansēts projekts

Projekta nosaukums: Latviešu valodas apmācības patvēruma meklētājiem.

Projekta īstenotājs: SIA „Datorzinību centrs”

Projekta mērķis: Nodrošināt Fonda mērķa grupas pārstāvjiem – patvēruma meklētājiem –latviešu valodas apmācības, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Projekta budžets: LVL 13 923.

Finansējuma avoti:

  • Eiropas bēgļu fonda līdzekļi,
  • Valsts budžeta līdzekļi.

Mērķa grupa: Patvēruma meklētāji

Vispārīgā informācija par projektu:

Projekta ietvaros paredzēts īstenot mērķa grupai pielāgotas latviešu valodas apguves mācības.

Latviešu valodas mācības līmeņos A1 un A2 tiks organizētas pēc jaukto apmācību principa, kombinējot klātienes kontaktstundas, valodas apmācības ekskursijas ar patstāvīgu elektronisku apmācību (e-apmācību). E-apmācību veikšanai tiks izmantoti 2007. un 2008. gada Eiropas Bēgļu fonda projektu ietvaros izveidoto latviešu valodas apmācības programmu ar angļu starpniekvalodu, kā arī 2009. gada Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros izveidoto latviešu valodas apmācības programmu ar krievu starpniekvalodu.

Plānotais apmācāmo skaits – 20 mērķa grupas pārstāvji, klātienes mācību ilgums – 180 stundas. Klātienes nodarbības norisināsies PMIC „Mucenieki” telpās. Apmācību laikā plānotas izbraukuma nodarbības – ekskursijas uz dažādiem Latvijas vēstures un kultūras objektiem, tādējādi tuvinot apmācāmo reālai dzīvei un dodot iespēju izmantot latviešu valodu dažādās sadzīves situācijās.

Līdztekus latviešu valodas mācībām, projekta ietvaros ar 2 jaunām tēmām tiks papildināta latviešu valodas elektroniskā apmācību programma – „Informācija. Kur un kā meklēt, skatīties un klausīties”, kas iepazīstina ar informācijas avotiem, kurus lieto ikdienā un dod ieskatu, kādi mērķa grupu interesējoši preses izdevumi un elektroniskie mediji ir Latvijā, un „Valsts un politika”, kurā apmācāmie iegūs informāciju par Latvijas Saeimu un valdību, uzzina par valdības darbu, vēlēšanu un partiju sistēmu. Papildinājumi tiks izstrādāti kursiem gan ar angļu, gan krievu valodu kā starpniekvalodu.