Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada ceturtajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

 

 

Projektā 2021. gada ceturtajā ceturksnī pabeigta piecu pētījuma īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts desmitais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti.

Noslēdzies SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas Universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai”. Pētījuma ietvaros ir iegūts uz izveidotā pētniecisko datu modeļa balstīts pētniecības atbalsta IT rīka prototips un veikta tā aprobācija.

Mūsu īstenoto pētījumu aktualitātes:

  • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 1.18 “Putnkopības uzņēmumu ražošanas kvalitātes aspektu un peļņas uzlabošana, uz datu analīzi un prognozēšanu balstītu precīzās putnkopības metožu pielietojuma rezultātā” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada ceturtajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Precīzās putnkopības IT atbalsta modeļa izveide” īstenošana, uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Precīzās putnkopības tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide” un eksperimentālās izstrādnes aktivitāte “Precīzās putnkopības IT atbalsta rīka prototipa izveide un validācija”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma” atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.