Kā pielāgot tehnoloģijas mācību procesiem? Ventspils Tehnikuma stāsts.

Mācību programmas pielāgošana tehnoloģijām ir lielisks veids, kā nodrošināt ne tikai interaktīvāku mācīšanos, bet arī atgriezenisko saiti, kas ir ļoti nozīmīga, lai motivētu savus audzēkņus. Mūsdienu darba tirgus aizvien vairāk pieprasa jauno speciālistu digitālās spējas, līdz ar to ir svarīgi mācību procesā jau sākt izmantot tehnoloģijas, kas sagatavotu audzēkņus nākotnes dzīvei.

Šogad mēs kļuvām par vienu no sadarbības partneriem Ventspils tehnikumam, kam palīdzējām izveidot digitālos mācību līdzekļus jauniegādātajai virtuālās realitātes klasei. Kopīgiem spēkiem tehnoloģijas tika integrētas četrās mācību programmās: tūrisma pakalpojumi, sabiedrības un cilvēka drošība, matemātika un dabaszinātnes. Ventspils Tehnikums ir šobrīd vienīgā vieta Latvijā, kur ir uzstādīti Zspace un ClassVR. Šīm tehnoloģijām tika pielāgotas mācību programmas, kas atbilstu apgūstamajai vielai un vienlaicīgi arī pēc iespējas vairāk izmantotu iekārtu sniegtās iespējas.

Šajā projektā mēs veidojām e-kursus trīs mācību priekšmetos – sabiedrības un cilvēka drošība, tūrisma un ekotūrisma biznesa pamati un matemātika. Veidotie e-kursi sastāv no teorētiskā tēmas izklāsta, ar saitēm uz ārējiem resursiem, izskaidrojot tēmu, parādot piemērus un atbildot uz neskaidrajiem jautājumiem. Tālāk seko dažādi uzdevumi un jautājumi, lai audzēknis varētu nostiprināt tēmu un labāk to izprast. E-kursu lielākā priekšrocība ir to interaktivitāte, kas ļauj paplašināt mācību vielas robežas, veicinot iesaisti un līdzdarbošanos. Tāpat apgūstamo vielu ir iespējams pasniegt multimediāli, pielāgojoties audzēkņu stiprajām pusēm un padarot saturu interesantu un saprotamu visiem.

Papildus tam, tika izveidotas arī deviņas Minecraft spēļu pasaules trīs priekšmetu apgūšanai – dabas zinības, tūrisms un sabiedrības un cilvēka drošība. Šajā gadījumā audzēkņi apgūst mācību vielu caur spēļošanu. Ar dažādu uzdevumu palīdzību ir iespējams teorētiski uzzināt un praktiski virtuāli pielietot jauniegūtās zināšanas. Minecraft pasaulēs ir iespējams pildīt uzdevumus gan grupās, gan arī individuāli, atkarībā no tā, kādu veidu pedagogs ir izvēlējies kā labāko konkrētās mācību vielas pasniegšanai. Šis ir lielisks veids, kā saistošā veidā pasniegt mācību vielu vienlaicīgi attīstot radošumu, digitālās prasmes un sadarbību.

Nelielam ieskatam, piemēram, dabas zinātnēs tika izveidotas trīs pasaules – asinsrite, enerģijas veidi un avoti un telpiskās figūras. Asinsrites pasaulē skolēniem no sākuma ir iespējams iepazīties ar asinsrites sistēmu, kāda tā ir izveidota Minecraft pasaulē, pēc tam viņi apraksta katru objekta daļu un to nozīmi asinsrites sistēmā. Noslēdzošais uzdevums audzēkņiem ir savu veikumu noprezentēt skolotājam. Savukārt vienā no tūrisma trīs pasaulēm – Florence – ir izveidota Florences pilsēta ar tās galvenajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem un dažādiem jautājumiem. Audzēkņiem ir jāatbild uz tiem un jāizveido savu ceļojuma plānu, ko pēc tam prezentēt skolotājam un pārējiem audzēkņiem. Šādā veidā skolēniem rodas priekštats par Florenci un tās tūrisma iespējam, kā arī rodas izpratne par to, kā plānot tūrisma maršrutus. Arī Darba drošībai tika izveidotas 3 pasaules, no kurām viena ir par darba drošību laboratorijā. Audzēkņi grupās iepazīstas ar laboratoriju, kurā ir dažādi bīstamības elementi, un pieraksta tos, kā arī pēc tam veic atbilstošās darbības, lai novērstu bīstamību.

Taču mēs piedalījāmies projektā ne tikai ar e-kursu izstrādi un Minecraft pasauļu radīšanu, bet arī nodrošināja izglītības tehnoloģiju mācības Ventspils tehnikuma pedagogiem. Divu dienu mācību kursā viņiem bija iespēja pilnveidot savas digitālās prasmes, apgūt Moodle iespējas, kā arī gūt pieredzi un prasmes, kā izmantot Minecraft spēļu pasaules mācību procesā.

“Mums bija lielas gandarījums strādāt ar Ventspils Tehnikuma profesionālo komandu, kas domā par kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību procesu un materiāliem, lai ikviens students spētu labāk apgūt mācību vielu, kļūtu digitāli zinošāks par to, kā jēgpilni izmantot tehnoloģijas ikdienas dzīvē, kļūstot par vērtīgu profesionāli darba tirgū,” uzsver “Datorzinību centra” valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns.

Tehnoloģijas mācību procesā ir lielisks palīgs arī šodien tik aktuālā attālinātā skolu darba organizēšanā. E-kursi sniedz skolēniem iespēju mācīties jebkurā vietā un laikā, savukārt Minecraft Education edition būs lielisks palīgs sadarbībai un atgriezeniskās saites nodrošināšanai, kas ir lielākais šķērslis attālināto mācību norisē. Lai izvēlētos atbilstošāko līdzekli mācību procesa dažādošanai un individualizēšanai, aicinām sazināties ar mums e-pastā dzc@dzc.lv vai pa tālruni 67338366.

Uzziniet vairāk par:
E-kursu izstrādi
Minecraft Education Edition