ESF projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās”

2022.gada 9.novembrī SIA “Datorzinību centrs” ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Universitāti par Eiropas Savienības fonda projekta 8.2.3.0/22/A/006 “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” realizāciju.

Projekta mērķis: 
Stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās studiju kvalitātes pilnveidei, tai skaitā studentu iesaistei, pārņemot pasaules augstskolu un pasaules un Latvijas IKT nozares pieredzi no trīs Latvijas vadošajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumiem, kuriem ir vairāk kā 20 gadu pieredze digitālo kompetenču attīstībā, tādējādi paaugstinot studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot tās nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām, un transformējot studiju vidi, tādejādi pastarpināti paaugstinot augstskolu konkurētspēju starptautiskajā vidē.

Projekta galvenie aktivitāšu bloki:

A1. Digitālo prasmju satura un atbilstošas metodikas izstrāde un pilnveide, t.sk., pārņemot un adaptējot pasaules labo praksi un adaptējot tos, kā arī digitālā satura izstrāde;
A2. Inovatīvu digitālo tehnoloģisko risinājumu integrēšana studiju procesā;
A3. Studējošā vajadzībās, motivācijā un spējā apgūt jaunas prasmes, bāzētas digitālo prasmju novērtējuma un progresa monitoringa sistēmas adaptēšana un pilotēšana;
A4.Ilgtspējīgs modelis studentu iesaistes un atgriezeniskās saites novērtēšanai, tsk. mācību analītika un digitālo prasmju progresa vērtēšana.

Projekta plānotais rezultāts:
Ieviestas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstākās izglītības iestādēs, sadarbībā pilnveidojot esošos un veidojot jaunus studiju kursus/tēmas, pilnveidojot un modernizējot augstāko izglītības iestāžu studiju vidi un studiju kvalitāti.

 

SIA “Datorzinību centrs” galvenais uzdevums:

Digitālā satura izstrāde vertikālā un horizontālā līmeņa studiju kursiem, adaptējot un pielāgojot astoņus studiju kursus digitālo prasmju pilnveidei atbilstoši DigComp ietvarstruktūrā definētajām kompetencēm 5.apguves līmenī. Studiju kursu izstrādē ietverot studiju kursa aprakstus, tematiskos plānus, audiovizuālos materiālus, kā arī attālinātos pārbaudījuma rīkus (tiešsaistes testi, uzdevumi), un digitālos risinājumus kā virtuālais asistents un virtuālās laboratorijas. Lai izvērtētu izstrādātā satura kvalitāti un piemērotību, pēc studiju kursu izstrādes un pilotēšanas, balstoties uz studentu un docētāju atsauksmēm un ieteikumiem, plānota studiju kursu pilnveide.

Eiropas Sociālā fonda projektam “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (projekta līguma numurs 8.2.3.0/22/A/006) piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējās izmaksas ir 2 060 095,08 EUR. Projekta īstenošana uzsākta 2022.gada 1.novembrī un tā īstenošana noslēgsies 2023.gada 31.decembrī.

SIA “Datorzinību centrs” projekta kontaktpersona Sintija Kristīne Pilsuma, e-pasts: sintija.pilsuma@dzc.lv  tālrunis: 28479079

 

 


Publicēts 09/11/2022