Pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā”

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” tika īstenots no 2019. gada maija līdz 2021. gada jūnijam.

Nodrošinot mūsdienīgu izglītības iegūšanu un/vai kvalifikācijas celšanu augstākajā izglītībā, mūžizglītībā un uzņēmumu personāla profesionālajās mācībās, būtiska nozīme ir tālmācības metodes izmantošanai. Taču, pastāv virkne šķēršļu, kas samazina šīs metodes pielietojuma iespējas, tai skaitā, ierobežojot mācību satura pieejamību.

Pētījumā tika izveidots modelis un algoritmi, kas ļauj būtiski uzlabot esošos satura veidošanas rīkus, nodrošina plašāku satura pieejamību Moodle un Open edX e-mācību platformās atbilstoši HTML5 un specializētajiem e-mācību standartiem (SCORM). Tika veikti arī pētījumi, lai izveidotu koncepciju un algoritmus mākoņpakalpojumā bāzētam mācību satura migrācijas rīkam un nodrošinātu satura pārnesamību no Moodle e-mācību platformas uz Open edX. Pētījuma rezultātā ir izveidoti abu rīku prototipi, un arī veikta šo izstrāžu validācija.

Pētījumā tika īstenotas trīs aktivitātes – divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un viena eksperimentālās izstrādes aktivitāte. Pirmās aktivitātes laikā tiks veikti pētījumi, lai izveidotu modeli un algoritmus, kas ļautu būtiski uzlabot esošo satura veidošanas rīku (Datorzinību centra rīks EMMA), sniedzot iespēju veidot ar to saturu atbilstoši šādiem galvenajiem nozarē izplatītajiem standartiem – HTML5, xAPI un SCORM, nodrošinot SCORM savietojama satura integrāciju Open edX vidē. Otrās aktivitātes mērķis bija izveidot koncepciju un algoritmus mākoņpakalpojumā bāzētam mācību satura migrācijas rīkam, kas nodrošinātu satura pārnesamību no Moodle e-mācību platformas uz Open edX. Trešās aktivitātēs laikā tika veikta mākoņpakalpojumu vidē balstītu tehnoloģisko risinājumu detalizētas prasību specifikācijas izstrāde, abu iepriekšminēto rīku prototipu izstrāde, kā arī veikta Open edX mācību platformas testa sistēmas (ar SCORM standarta atbalstu) izveide izstrādāto rīku prototipu darbības validācijai.

Pētījuma laikā sagatavotie un publicētie zinātniskie raksti:

  • Sintija Petrovica , Alla Anohina-Naumeca, Andris Kikans (2020). Definition and Validation of the Subset of SCORM Requirements for the Enhanced Reusability of Learning Content in Learning Management Systems.  https://doi.org/10.2478/acss-2020-0015 | Published online: 28 Dec 2020
  • Alla Anohina-Naumeca, Sintija Petrovica, Signe Balina, Andris Kikans. The Tool for Migrating Learning Content from Moodle to Open edX. ICEEL 2021

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma” atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.