Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) aktualitātes

2022.gada 9.novembrī SIA “Datorzinību centrs” ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Universitāti par Eiropas Savienības fonda projekta 8.2.3.0/22/A/006 “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” realizāciju.

 

2023. gada jūlija – septembra periodā projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” tika veikts projekta 1. posma studiju kursu aprobācijas izvērtējums. Studentu vidējais vērtējums kursu apguves laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm bija 8,48 punkti no 10 iespējamajiem, savukārt docētāju vidējais vērtējums projekta kursiem bija 8,59 punkti no 10 iespējamajiem. Tāpat šajā periodā Latvijas Universitāte, Vidzemes Augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs” strādāja pie 2. posma projekta kursu izstrādes.

Pārskata periodā SIA “Tilde” pabeidza virtuālā asistenta izstrādi un integrēšanu kursā “Civilā aizsardzība”, savukārt SIA “Datorzinību centrs” noslēdza darbu pie šī kursa “Minecraft” spēlēm. Kursa “Civilā aizsardzība” satura un pirmo divu “Minecraft” spēļu pilotēšana tika nodrošināta 2022. / 2023. akadēmiskā gada pavasara semestrī, savukārt septembrī docētājiem pilotēšanai darbā ar studentiem tika nodots pilnībā izstrādāts kurss, kurā integrētas četras “Minecraft” spēlēs un virtuālais asistents “Digne”, kas nodrošina atbalstu gan studentiem, kuri apgūst šo kursi, gan mācībspēkiem, kas to docē.

Sākoties 2023. / 2024. akadēmiskā gada rudens semestrim, projektā iesaistītās augstskolas pakāpeniski uzsāk projekta 2. posma kursu pilotēšanu. Pilotēšana noslēgsies 2023. gada nogalē.

SIA “Tilde” pārskata periodā turpināja darbu pie mācību kursu automatizētai tulkošanai paredzēta mašīntulkošanas rīka izstrādes, savukārt, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” turpināja strādāt pie personalizētas mācīšanās un digitālo prasmju identificēšanas rīka izveides.

Projekta partneri: 

Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes Augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S “Transporta un sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”.

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU   finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai    

23. gada marta – jūnija periodā projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” aktīvi noritēja projekta 1. posma studiju kursu pilotēšana, nodrošinot kopskaitā 706 studiju kursu novērtējumus. Latvijas Universitāte pilotēja kursus: “Civilā aizsardzība”, “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive”, “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”, “Interneta vietnes izveide” un “Digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda un maz-koda (no-code/low code) platformas”. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte pilotēja kursus: “Civilā aizsardzība”, “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, “Blogi un sociālie tīkli”, “Darbs ar teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint”, “Digitālā satura publicēšana”, “Attēlu apstrāde”, “Interneta vietnes izveide”, “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive”, “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”, “Informācijpratība un kritiskā domāšana” un “Informācijpratība un informācijas telpas drošība”. SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” kursus: “Civilā aizsardzība”, “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive”, “Blogi un sociālie tīkli”, “Darbs ar teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint”, “Attēlu apstrāde”, “Digitālā satura publicēšana”, “Informācijpratība un informācijas telpas drošība”, “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”, “Informācijpratība un kritiskā domāšana”, “Interneta vietnes izveide” un “Digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda un maz-koda (no-code/low-code) platformas”. Transporta un sakaru institūts pilotēja kursus: “Darbs ar lielapjoma teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint”.

Pārskata periodā Latvijas Universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, Baltijas datoru akadēmija un Datorzinību centrs nodrošināja otrā posma studiju kursu izstrādi. Kursu pilotēšanu plānots uzsākt septembrī.

SIA “Tilde” pārskata periodā turpināja darbu pie kursa “Civilā aizsardzība” virtuālā asistenta izstrādes un trenēšanas, kā arī mašīntulkošanas rīka izstrādes mācību kursu automatizētai tulkošanai dažādās valodās.

SIA “Datorzinību centrs” nodrošināja kursa “Civilā aizsatrdzība” paredzētās trešās un ceturtās “Minecraft” spēles izstrādi.

SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” turpināja darbu pie vienotā mašīnmācīšanās algoritmu bāzētā mācību vajadzību noteikšanas instrumenta ar reālā laika kursu rekomendāciju “Motival” izveides.

Projekta partneri:

Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S “Transporta sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai


Informācija atjaunota: 2023. gada septembrī