Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada nogalē

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

 

SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas Universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” tika īstenots no 2019. gada 1. maija līdz 2021. gada 30. novembrim.

Pieaugot pētniecības pielietojumam piemērotu dažādu datu apjomam, svarīgu nozīmi iegūst iespēja nodrošināt tādu datu sagatavošanas procesu, kas ļautu pētniekiem koncentrēties uz pētījuma priekšmetu, nevis būtisko datu atlases un sagatavošanas procesu. Lai panāktu uzlabojumus šajā jomā, ir realizēts projekts informācijas tehnoloģiju nozarē, lai veidotu rīkus medicīnas pētniecības procesu efektivitātes palielināšanai.

Pētījuma norises gaitā tika veikta esošās situācijas un pieredzes analīze medicīnisko pētījumu datu sagatavošanā, izvērtētas to priekšrocības un trūkumi, lai uz līdzšinējās pieredzes pamata radītu uzlabotu pētniecības atbalsta modeli datu sagatavošanas procesa uzlabošanai. Tai skaitā, tika pētīta pētījuma sagatavošanas dokumentācijas veidošanas automatizācija, ņemot vērā pētījuma hipotēzi, pieejamo pacientu kopu un esošos datus, pacientu aptaujas anketu automatizētas ģenerēšanas iespējas, tika veidots modeļa dinamiskais prezentācijas slānis un pētītas datu bagātināšanas iespējas, izmantojot citus pieejamus pacientu datu avotus (piemēram, e-veselības risinājumi un citas esošas sistēmas un datubāzes).

Pētījuma rezultātā tika iegūts uz izveidotā pētniecisko datu modeļa balstīts pētniecības atbalsta IT rīka prototips un veikta tā aprobācija.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.”