Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gadā

SIA “Datorzinību centrs” starpnozaru pētījums Nr. 1.18 “Putnkopības uzņēmumu ražošanas kvalitātes aspektu un peļņas uzlabošana, uz datu analīzi un prognozēšanu balstītu precīzās putnkopības metožu pielietojuma rezultātā”, ID: 1.2.1.1/18/A/003.

Pētījums tiek īstenots no 2021. gada janvāra un to plānots pabeigt 2022. gada maijā.
Putnkopības nozares uzņēmumi atkarībā no to izmēra savā darbībā saskaras ar daudziem izaicinājumiem – plašām ražošanas teritorijām, lielu darbinieku skaitu, relatīvi īsiem ražošanas cikliem, ievērojamiem ražošanas apjomiem un bioloģiskajām sistēmām. Šāda veida ražošanas, vadīšanai, globālu lēmumu pieņemšanai, kā arī operatīvu ražošanas lēmumu pieņemšanai ir nepieciešama automatizēta datu vākšana, to operatīvs pielietojums un analīze.
Projekta laikā tiks veikti pētījumi, lai noteiktu ražošanas procesa prognozēšanai nepieciešamo un izmaksu ziņā pamatoto analizējamo parametru apjomu, izvēlētos piemērotākās datu analīzes metodes vai to kombinācijas (statistikas, mākslīgā intelekta, lielo datu), izveidojot korelāciju modeli, kas aprakstīs ražošanas procesa raksturojošo parametru (vides faktori, barības receptūra, utt.) ietekmi uz putnu audzēšanas / olu ražošanas procesa rezultātu (gatavā produkcija) un blakusparādībām (putnu veselība, utt) un izveidojot IT rīka prototipu, balstoties uz kādu no tirgū pieejamajām platformām (piemēram, Azure Cognitive Services, Azure DataBricks).
Projekta rezultātā paredzēts izveidot tāda mākoņpakalpojumu vidē darbināma datu vākšanas un analīzes rīka prototipu, kas nodrošinās tehniskos līdzekļus un funkcionalitāti, kas ļautu uz datu analīzes rezultātā iegūto rekomendāciju pamata plānoti veidot optimālu audzēšanas procesu vai veikt jau notiekoša procesa izmaiņas, lai kompensētu dinamiski mainīgu apstākļu ietekmi. Tiks veikta arī prototipa aprobācija reālajos ražošanas apstākļos.
Projekta rezultāts būs pielietojams gan citos putnkopības uzņēmumos, gan citās lopkopības un augkopības nozarēs.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.