Pieaug nepieciešamība pēc sociālajām un cilvēcīgajām prasmēm

Jebkurā profesijā sociālās un cilvēcīgās prasmes, oriģināli dēvētas par soft skills jeb mīkstajām kompetencēm, ir kļuvušas par ļoti nepieciešamām modernajā darba vidē. Tehnoloģiju ieviešanas un COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ ieviestā attālinātā darba režīma ietekmē šo prasmju pieprasījums pieaudzis vēl vairāk, pielāgojoties aktuālajām tendencēm. Attālinātais darbs prasa citādu pieeju gan no darbiniekiem, gan darba vadītajiem.

Tādas prasmes, kā atbildības uzņemšanās, sadarbošanās ar kolēģiem, nodrošinot efektīvu sadarbību komandā un savstarpēji izceļot spēcīgās puses, disciplīnu, ievērojot kopējo projektu darbības virzienu, konfliktu risināšana, emociju un stresa pārvalde, dinamiskums, sasniedzot mērķus, ir kļuvušas svarīgākas, kā jebkad. Šīs prasmes tiek apgūtas, attīstītas un pilnveidotas nepārtraukti.

Šīs prasmes iedala 3 kategorijās, kur dažas no tām ir:

 1. Pašorganizēšanās prasmes, aptverot:
  1. Emociju izpratni;
  2. Stresa pārvaldi un noturību;
  3. Elastīgumu.
 2. Sadarbības prasmes, aptverot:
  1. Komunikāciju;
  2. Prezentēšanu;
  3. Darba efektivitātes veicināšanu;
  4. Sarunu vadīšanu.
 3. Unikālas prasmes, aptverot:
  1. Sarežģītu situāciju risināšanu;
  2. Tīklošanos;
  3. Pārliecināšanas prasmes.

Sociālās un cilvēcīgās prasmes ir iespējams kultivēt dažādos veidos. Vispirms ir nepieciešams identificēt prasmes, kuras Jums vai Jūsu darbiniekiem jau piemīt. To var izdarīt gan aprunājoties ar saviem kolēģiem, ģimeni vai draugiem, uzzinot viņu viedokli par prasmēm, kuras ir jau klātesošas, kā arī interneta vidē tiek piedāvāti dažādi testi, kur ir iespējams noteikt, vai atbilstošās kompetences ir nepieciešams papildināt un attīstīt. Protams, ir iespējams apmeklēt arī dažādus kursus, kuri piedāvā apgūt kā sociālās un cilvēcīgās prasmes, tā arī praktiskās kompetences. Iespējams, ka Jums jau ir kāds kolēģis, kuram piemīt kāda no prasmēm, kuru ir nepieciešamība attīstīt. Tādā gadījumā ļoti labi palīdz arī saruna ar šo kolēģi, lai izprastu, viņa ceļu uz sevis pilnveidošanu un sociālo kompetenču iegūšanu.

Spēcīgas komunikācijas nodrošināšana komandas un sadarbības partneru starpā ir izcelta, kā atslēga šo prasmju attīstībai. Ar attālinātas saziņas un sadarbības digitālajiem rīkiem komunikācija, sadarbība un komandas gara uzturēšana darba vidē tiek ievērojami atvieglota. Šo rīku efektīva apgūšana un izmantošana veicina prasmju attīstību un palīdz pārvarēt komandas dinamikai attālinātā darbība šķēršļus. Aktīva prasmju apgūšana šobrīd ir būtiska, lai gan katram darbiniekam jau dažādos līmeņos šīs prasmes ir attīstītas. Lai stiprinātu komandu, iesakām izvērtēt esošās un trūkstošās prasmes un izmantot modernās iespējas apmācībās, aizpildot darba vides pārmaiņu laikā radušos trūkumus.

Rakstā izmanoti pētījumi:
Mark C. Perna, Forbes,  ” The Top 25 Soft Skills Remote Workers Need In 2021—And 3 Ways To Get Them”