Excel 5. modulis

Microsoft Excel datu analīze un vizualizēšana ar Power Query, Power Pivot un Data Model

Kursa mērķis:
Iepazīstināt mācību dalībniekus ar Microsoft Excel Power Query, Power Pivot un Data Model iespējām: kā veikt savienojumu ar dažādiem datu avotiem, kā transformēt datus Power Query vaicājumos, kā izveidot datu modeli un relācijas starp tabulām, kā vizualizēt skaitlisko informāciju ar infopaneli PowerPivot Dashboard, izmantojot Slicers, TimeLine, PivotTable un PivotChart.
Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas
Priekšnosacījumi: ļoti labas iemaņas un prasmes, strādājot ar Microsoft Excel.
Kursa norise: tiešsaistē vai klātienē
Nepieciešamais aprīkojums tiešsaistes mācībām:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

KURSA PROGRAMMA

 • Excel PowerQuery, PowerPivot un DataModel jēdzieni, iespējamie datu avoti, vaicājuma opciju loga Query Options pielāgošana.
 • Datu ielādēšana no vairākām Excel Tabulām, tabulu savienojumu veidošana, analīze ar PowerPivot un datu modeļa vizualizēšana infopanelī Dashboard ar PivotTable / PivotChart:­
  • savienojuma veidošana ar Excel failu(-iem); datu ielāde modelī; datu tipi un transformācijas ar vaicājuma redaktoru; datu modeļa rediģēšana;
  • Skatu veidi: datu skats un diagrammu skati; savienojumu (relāciju) starp tabulām veidošana;
  • PowerPivot cilne komandu apskate;
 • Infopaneļa Dashboard veidošana: rakurstabulas, rakursdiagrammas, datu griezumi un laika līnijas pievienošana infopanelim izveidotajā datu modelī (PivotTables / PivotCharts, Slicers, TimeLine for DataModel). Datu ielādēšana no dažādiem datu avotiem (Get Data from: CSV, TXT, Folder, SQL Database, Access Database, Excel Sheets, web-page), datu modeļa ar tabulu savienojumu veidošana, datu modeļa analīze ar Power Pivot rīkiem: skaitliskas informācijas vizualizēšana infopanelī ar PivotTable, PivotChart, Slicers, TimeLine:
  • savienojuma veidošana, datu atlase un filtrācija, datu ielāde no SQL vai Access datu bāzēm, vai savienojums ar eksportētiem no DB  CSV failiem;;
  • savienojums un datu ielāde no mapes ar vienlaicīgu failu apvienojumu;
  • savienojums ar CSV/TXT failiem, transformācijas un datu ielādēšana modelī;
  • vaicājuma redaktora logā (Power Query Editor) darbības:
   • jaunas kolonnas veidošana, jaunas kolonnas pievienošana, kolonnu dzēšana;
   • esošo kolonnu apvienojums, kolonnas sadalījums Split Column;
   • simbolu aizstāšana Replace, datu tipa izvēle un citas datu transformācijas;
   • jaunie mēri (Measures) un DAX valodas papildu aprēķini ar funkcijām: Sum, Calculate, Divide, TotalYtd, u.c.
  • Tabulu savienojums ar relācijām diagrammas skatā;
  • Datu modeļa Data Model rezultātu vizualizēšana infopanelī Dashboard:
   • Stabiņu ColumnChart diagramma; līniju LineChart diagramma; kokveida kartes TreeMap diagramma; kombinēta diagramma Line & Clustered Column Chart u.c.;
   • Filtru izmantošana: datu griezuma Slicer un laika līnijas TimeLine pievienošana infopanelim; vizuālo elementu saistība.
  • Infopaneļa Dashboard un faila ar datu modeli Data Model aizsardzība.

   

  Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv