Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms

Klients: Nacionālais Veselības Dienests (NVD).

Projekta apraksts:

EVK informācijas sistēmas izveidošanas mērķis ir nodrošināt tehnoloģisku rīku dokumentētas veselības aprūpes informācijas – pacienta elektroniskā veselības ieraksta uzturēšanai nacionālā līmenī un pieejamības nodrošināšanai ārstniecības procesā, kā arī izveidot platformu principiāli jauna veida veselības datu apstrādei.

EVK IS tiks uzglabāta būtiskākā pacienta medicīniskā informācija, kuras pieejamība ir nepieciešama koplietošanas režīmā starp ārstniecības iestādēm, piemēram, informācija par alerģijām, hroniskajām slimībām, lietotajiem medikamentiem, kā arī konsolidētas diagnozes un izraksti par dažāda veida ārstniecības epizodēm.

Primārie ieguvēji EVK IS izveidošanas gadījumā būs pacients un ārstniecības personas, kas nepastarpināti sniedz ārstniecības pakalpojumus šim pacientam un kuru rīcībā būs pilna informācija par pacienta veselības stāvokli, lai pieņemtu pamatotākus lēmumus par turpmāko ārstēšanas procesu vai profilakses pasākumiem.

Pacienta (visu LR iedzīvotāju) elektroniskā veselības ieraksta uzturēšanai nacionālā līmenī tiks izveidota un uzturēta informācijas sistēma (EVK IS), tādējādi tiks sasniegti sekojoši ieguvumi:

Indivīda pieeja veselības informācijai

EVK IS funkcionalitāte pacientiem būs pieejama e-veselības portālā. Pacienti varēs iegūt informāciju par savu veselību, uzkrātajiem ierakstiem  EVK, ērtā un lietotājiem saprotamā veidā iegūt pārskatu par savu veselības aprūpes notikumu vēsturi, kā arī pilnvērtīgāk iesaistīties savas veselības aprūpes procesos.

Veselības aprūpes efektivitāte

Sistēma nodrošinās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ātru un efektīvu pieeju nepieciešamajiem pacienta veselības datiem. Risinājuma izveidošana palīdzēs samazināt laiku, kas nepieciešams lēmumu pieņemšanai ārstniecības procesa ietvaros un mazinās kļūdu skaitu, kas rodas pie manuālas vairākkārtējas to pašu datu ievades dažādās IS. Ārstniecības personas varēs piekļūt pacientu datiem atbilstoši EVK definētajiem autorizācijas līmeņiem.

Veselības aprūpes datu ticamība un drošība

EVK IS nodrošinās pacientu veselības informācijas drošību un uzticamību. Sistēmai ir jāsamazina riski, kas saistās neprecīzu informācijas nodošanu, piemēram, rokraksta atpazīšanu medicīniskajos ierakstos un mutisku komunikāciju (ārsts var instruēt pacientu mutiski par medikamenta lietošanu, bet pacients šo informāciju var nedzirdēt vai aizmirst). Lai nodrošinātu šī mērķa izpildi, EVK informācijas statusam ir jābūt viennozīmīgam, legālam un nenoliedzamam. Šī principa nodrošināšanu plānots realizēt, sadalot EVK ierakstu pamatdatu blokā un dinamisko datu blokā, nosakot atšķirīgu informācijas saturu un statusu, kā arī nodalot datu izcelsmes avotus.

Datu nodrošināšana veselības aprūpes procesu administrēšanai

EVK dati būs izmantojami veselības aprūpes procesu administrēšanai, lēmumu pieņemšanai un nelietderīgo izmaksu identificēšanai.
Ieguvumi, izveidojot Elektronisko veselības karšu informācijas sistēmu būs:

 • Ārstniecības personas varēs saņemt informāciju par diagnozēm un manipulācijām, kuras ir veikušas citas ārstniecības personas attiecībā uz vienu un to pašu pacientu, izrakstītajiem medikamentiem un izmeklējumu rezultātiem. Sistēma palīdzēs ārstniecības personām pieņemt labākus lēmumus veselības aprūpes procesu ietvarā, samazinot ārstniecības kļūdu skaitu un laiku, kurā tiek pieņemti lēmumi.
 • Samazināsies nepieciešamība uzturēt veselības aprūpes ierakstus papīra formā.
 • Uzlabosies komunikācija starp pacientiem un ārstniecības personām.
 • Pacienti varēs uzglabāt mazāk informācijas papīra formātā (piemēram, potēšanas pases) kā arī zudīs nepieciešamība paturēt atmiņā noteiktu informāciju (piemēram, par izrakstītajiem medikamentiem).
 • Pacienti varēs piekļūt savai veselības aprūpes informācijai (diagnozēm, receptēm, izmeklēšanas datiem u.c.), izmantojot veselības nozares portālu.

Būtisks EVK IS ieviešanas uzdevums ir pakāpeniska papīra dokumentu plūsmu aizstāšana ar vienreizēju elektroniska ieraksta izveidošanu par ārstniecības gadījumu un šo datu vairākkārtēju izmantošanu apritē starp dažādām informācijas sistēmām.

Lai nodrošinātu datu plūsmu administrēšanu, datu savākšanu, uzturēšanu un pieejamību, EVK IS tiek veidota kā viena no centrālajām e-veselības sistēmām, kas caur nozares integrācijas platformas vidi realizēs nepieciešamo procesu izpildi.

EVK IS nodrošinās pacienta medicīniskā ieraksta pieejamību personālam un pašam pacientam šādos būtiskajos medicīnas aprūpes procesos:

 • Ģimenes ārsta un speciālistu apmeklējuma vizīte;
 • Neatliekamās medicīnas palīdzības izsaukums;
 • Vakcinācijas;
 • Ārstēšanās stacionārā;
 • Klīniskās un vizuālās diagnostikas izmeklējumi;
 • Epidemioloģiskās uzraudzības funkcijas nodrošināšanai;
 • Savu medicīnas ierakstu un datu aplūkošana veselības portālā.

Nākotnē EVK IS uzkrātos datus varēs izmantot strukturētai pacienta ārstniecības un rehabilitācijas procesu plānošanai, kā arī citiem preventīvās veselības aprūpes mērķiem.
Sekundāri, EVK IS uzturētie dati nepersonificētā veidā tiks izmantoti:

 • Nozares statistikas un analītikas vajadzībām, pakāpeniski aizstājot statistikas atskaišu un žurnālu uzturēšanu papīra formā ar elektronisku ierakstu datu bāzē;
 • Uzraudzības un kontroles funkcijas nodrošināšanai;
 • Sadarbībai ES iniciatīvu ietvaros.

 

 

Tehnoloģijas:

HL7 un HL7 CDA,.NET, Java, MS SQLServer,XML, XSLT, WCF, WS*, SOAP, HL7, CDA, MDHT, MSSQL, .NET, C#

Projekts izstrādes stadijā.