Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izstrāde un ieviešana

Klients: LR Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)

Projekta apraksts:

Skolas.lv ir daudzfunkcionāla darba vide skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem, skolu administrācijai un izglītības sistēmai kopumā. Tā palīdz realizēt kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības procesu, uzlabo digitālā mācību satura pieejamību, ļauj skolotājiem iespēju strādāt interesantāk un vieglāk, bet izglītības iestāžu administrācijai šos procesus efektīvi vadīt.

Skolas.lv loma un mērķi

Pēc pilnas Skolas.lv ieviešanas beigām dažādiem lietotājiem sistēmā būs pieejamas tieši viņiem veidotas iespējas:

Skolu administrācijai:

 1. „Dati seko skolēnam” – vienots datu arhīvs. Pārejot uz citu skolu, jaunā mācību iestāde iegūst pieeju skolēna informācijas vēsturei, kura glabājas vienotā sistēmas arhīvā.
 2. „Dokumentu un procesu elektronizācija” – pārbaudes darbu detalizētu rezultātu iesniegšana, kopēja pārskatu iesniegšanas un uzkrāšanas vide. Vienota stipendiju piešķiršanas pārvaldība profesionālajā izglītībā.
 3. „Mācību plānošana” – palīgs stundu saraksta veidošanai un ikdienas izmaiņu ērtai veikšanai
 4. „Elektroniskie eksāmeni” – pieteikumi valsts pārbaudes darbu vērtēšanai, elektroniska pārbaudes darbu izplatīšana, kārtošana un vērtēšana, ātrs un ērts rezultātu apkopojums.
 5. „Gudrais skolotājs” – pedagogu profesionālās pilnveides vadība (pedagogu profesionālās pilnveides programmu pieteikumu izskatīšana un apstiprināšana, rezultātu apskate VIIS, analīze).
 6. „Daudzpusēja komunikācija” – vienota informācijas aprites vide (sazināšanās un komunikācijas modulis dažādu paziņojumu publicēšanai, e-pasta vēstuļu un SMS nosūtīšanai). Droša vide dažādu līmeņu un auditoriju anketēšanai, rezultātu apkopošanai, publicēšanai un saglabāšanai.
 7. „Mana skola” – iespēja izveidot savas skolas mājas lapu internetā, atbrīvojoties no rūpēm par to tehnisko uzturēšanu un ar to saistītajām izmaksām.

Skolotājiem:

 1. „Elektroniskie mācību materiāli” – mācību līdzekļu katalogs, to veidošanas rīki, elektroniskā uzdošana. Iespējams ar speciālo rīku palīdzību veidot elektroniskos mācību līdzekļus: uzdevumus, mācību kursus, tai skaitā, atbilstošus pasaulē izplatītākajam e-materiālu standartam SCORM. Veids kā atrast un izplatīt izveidotos elektroniskos mācību līdzekļus.
 2. „Elektroniskie uzdevumi” – iespēja ar sistēmas līdzekļiem organizēt un bagātināt mācību procesu   uzdot, kontrolēt un pārbaudīt elektronisko mācību līdzekļu (mājas darbu un pārbaudes darbu) izpildi.
 3. „Viss par mani” – iespēja piekļūt visai IZM zināmajai un uzkrātajai informācijai par skolotāju.
 4. „Mani kolēģi un domubiedri” – iespēja piedalīties forumos un veidot blogus, veicināt pieredzes apmaiņu, veidot darba un interešu grupas.
 5. „Mūžu dzīvo, mūžu mācies” – pieteikšanās tālākizglītības kursiem, tālākizglītības e-mācību kursu apguve, rezultātu apkopošana un reģistrācija, profesionālās pilnveides karte. Pedagogu profesionālās pilnveides iespēju katalogā apkopota informācija par profesionālās pilnveides programmām (kursiem), iespēja aizpildīt un elektroniski nosūtīt pieteikumus, saņemt apstiprinājumus dalībai nodarbībās, kā arī iespēja tiešsaistē apgūt zināšanas e-mācību formā.

Skolēniem:

 1. „E-mācības” – iespēja mācību līdzekļu katalogā meklēt un mācību procesā izmantot elektroniskos mācību līdzekļus, tiešsaistē izpildīt mājas darbus, kontroldarbus, pārbaudes darbus u.c., izmantojot elektroniskos mācību līdzekļus.
 2. „Mans profils” – iespēja savā lietotāja profilā piekļūt visai mācību informācijai – stundu sarakstam, liecībai u.c. informācijai un pieteikties valsts pārbaudes darbu kārtošanai. Iespēja aplūkot visus IZM uzkrātos datus par sevi.
 3. „Mana saziņa”- Iespēja izmantot sazināšanās un komunikācijas moduli paziņojumu publicēšanai, vēstuļu un SMS nosūtīšanai.
 4. „Gribu mācīties tālāk” – iespēja pieteikties mācībām augstskolās un citās izglītības iestādēs, prakses vietām.
 5. „Mans brīvais laiks” – iespēja iegūt informāciju par nometnēm un interešu pulciņiem, kā arī pieteikties dalībai tajos.

Vecākiem:

 1. „Meklēju un atrodu” – iespēja vienkopus atrast informāciju par dažādām izglītības norisēm kopumā, gan IZM apkopoto informāciju par katru atsevišķo izglītības iestādi (skolu pašnovērtējumu ziņojumus, reitingus, pārskatus un statistiku par mācību sasniegumu tendencēm u.c.).
 2. „Vai Tu esi izmācījies?” – iespēja bez maksas redzēt bērnu liecības, elektronisko uzdevumu vērtējumus, valsts pārbaudes darbu rezultātus.
 3. „Mēs esam partneri” – iespēja saņemt ziņojumus par izglītības aktualitātēm un aktuālo informāciju no saistītajām izglītības iestādēm. Iespēja elektroniski iesniegt pieteikumus pagarinātās dienas grupām, fakultatīvajām nodarbībām un pulciņiem.

Izglītības un zinātnes ministrijai:

 1. „Procesu vadība” – iespēja nodrošināt izglītības procesā iesaistītajiem vienkopus piekļuvi izglītības programmām un standartiem, tematiskajiem plāniem. Iespēja skolām iesniegt un ar VISC saskaņot savu skolu plānus un citu dokumentāciju.
 2. „Datu plūsma” – iespēja apkopot un uzkrāt skolu patstāvīgi vai integrācijā ar e-žurnāliem reģistrētos, aktuālos datus par skolēnu atzīmēm un kavējumiem, pedagogu slodzēm un tarifikācijai nepieciešamajiem datiem. Iespēja tos analizēt un uzlabot izglītības kvalitātes novērtēšanas un izglītības plānošanas procesus.
 3. „Izaugsmes vadība” – iespēja uzlabot pedagogu profesionālās pilnveides procesu, saņemot, uzkrājot un analizējot informāciju par profesionālās pilnveides programmu pieprasījumu, apmeklējumu un novērtējumiem.

Tehnoloģijas: SharePoint 2010, .NET, SQLServer2008, C#

Projekta realizācijas posmi

Skolas.lv ieviešana sastāv no diviem posmiem:
1. posmā tiek veidotas sistēmas galvenās datubāzes, publiskais portāls, lietotāju specializētās darba vietas un daļa no katalogiem un funkcionalitātes, kas saistīta ar mācību procesu.
2. posmā tiek veidoti jauni moduļi lietotāju darba vietās, pievienoti jauni katalogi un informācijas apmaiņa ar citām izglītības jomas informācijas sistēmām.

Konkrētās sadaļas pievienotie dokumenti lejuplāde